உங்களின்
வலி
அத்தனையும்
எனக்கு கொடுத்துவிட
கடவுளை
கேட்டு கொள்கிறேன்..

V LOVE YOU.... GET WELL SOON......

.