ஆற்றங்கரையில்.....கண்களில் ஒரு கவிதை.....இருளின் ஒளியில்.....