உன்னைத்தான்
பார்க்கிறேன்..

நான்
நீயாக
உன்னை
பார்.....

நான்
பார்ப்பது
சரியென்று
உணர்வாய்....


.