சந்தன'முல்லை


கிள்ளிவைத்த உன்
ஒரு கன்னத்து குழி அழகு


விடாது சிரிக்கின்ற
முல்லை பூ பற்கள் அழகு


தோளினை தொடாத
உன் கார்கூந்தல் அழகு


உன் பப்புவின் பதிவுகள் அழகு
அது தினமும் வருவது அழகு


உன் அமைதி அழகு ஆனால்
என்னிடமும் உன் பொறுமை அளவற்ற அழகு


இணையத்தில் நீ எனக்கு
இன்னுமொரு "டார்லிங்"


எல்லாவற்றையும் விட..


பப்புவின் அம்மாவாக
எப்போதும் நீ அழகு
எல்லோரையும் விட நீ அழகு


இதயத்திலிருந்து ..
இந்த அழகை இன்னமும் எப்படி
வருணிப்பது என்று அறியாமல்


கவிதா......