1. இந்த படத்தில் எத்தனை முகங்கள் உள்ளன..?!!
2. இந்த படத்தில் எத்தனை ஓநாய்'கள் உள்ளன..?
3. இந்த படத்தில் எத்தனை விலங்குங்கள், பறவைகள் இருக்கின்றன?
4. எத்தனை விலங்குகள், என்ன என்ன விலங்குகள் இந்த படத்தில்-


அணில் குட்டி அனிதா:-
இதை சரியா சொல்றவங்களுக்கு அண்ணன் சிபி அவர்கள் கையால் அவர்கள் சொந்த செலவில் பரிசு உண்டு.. என்ன பரிசு என்பதை அவர் வந்து அறிவிப்பார்... தளபதி எல்லாரும் வெயிடீஸ்.........ப்ளீஸ் வந்து எல்லோரையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்

பீட்டர் தாத்ஸ் : "Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." -Thomas Edison, American Inventor.