எப்படியோ ஆரம்பித்து எப்படியோ முடிந்துவிட்ட வண்ணக்கலவை இது...
படத்தை க்ளிக்கி பெரிதாக்கி பார்க்கவும்....

அணில் குட்டி அனிதா :- ம்ஹூம்.. முடியல.. !!

பீட்டர் தாத்ஸ் :- Paintings have a life of their own that derives from the painter's soul.