பட்டாம்பூச்சியே.........

உன்
ஒவ்வொரு
வர்ணத்தையும்
ரசித்தேன்... !

ரசித்தவை
வார்த்தைகள்
அற்ற
கவிதைகளாய்
தொடர்கிறது...........

அந்த
கவிதைகள்......???!!!!!
நீ...... ....!!

.