1. தோல்வி நிலையென நினைத்தால்...2. ஒவ்வொரு பூக்களுமே....
3. கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு ....
4. கடவுள் உள்ளமே...5. வெற்றி நிச்சயம் இது ....6. வெற்றி கொடி கட்டு..