உன்
உள்ளங்கையில்
உலகமே
இருக்கிறது !!

உடன்
பூக்கள்
பலவும்
இருக்கிறது !!
பூக்களில்
முட்களும்
உண்டென்பதை
அறிவாயா?
உள்ளங்கைகளை
அழுத்தி
மூடிவிடாதே....
பூக்கள்
நசுங்கிவிடும்...
முட்களும்
குத்திவிடும்

மூடாமலும்
இருக்காதே
முட்கள்
இருப்பதை
உணரமாட்டாய்...

பூக்கள்
நிறைந்த
உன்
உள்ளங்கைகள்
அழகு !!