தோழியின் அண்ணன் நேற்று இரவு, விபத்தில் அடிப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கிறார்.

சிகிச்சை அளித்துவருகின்றனர், ஐசியூ வில் இருக்கிறார். மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை,

அவர் சீக்கிரம் குணம் அடைந்து வந்துவிட பிராத்தனை செய்ய வேண்டுகிறேன்...