கைப்புள்ள அறிவித்துள்ள புகைப்பட போட்டிக்காக -

1. சுற்றலா பயணிகளுக்காக உணவு தயாரித்து விற்கும் பெண் -

Photobucket

2. டார்ஜிலிங் மலையில் - சுற்றுலா பயணிகளுக்காக தேநீர் கடை நடத்தும் பெண் -

Photobucket