பசியில்லாமல் சாப்பிட்டு
தூக்கமில்லாமல் தூங்கி
முகத்தளவில் சிரித்து
அத்தியாவசமாக பேசி
எப்போதும் போல்
இயல்பாக
இருப்பதாகவே........


தொடரும்..
நாட்கள் !