வீணையில் - ஓ... பட்டர்ஃப்ளை...


படம் :  மீரா
இசை : இளையராஜா

Thx to my Guru Madam Saranya Default  : ஸ, ரி2, க2, ப, த, நி2, ஸ்மப மபம கமக ஸரி கமக மபம கம  - (2)

பநிபஸ்..... ரிகஸ்ரிரிஸ்  தநிநிஸ்ஸ்
நிததநி தபபத பமநிமப

மப மபம கமக ஸரி கமக மபம கம - (2)

நிநிநி பக ககபகநி நிநிநிக கரிகபபப
நிநிநி பக ககபகநி நிநிநிக கரிககரி

ஸரிக மபமபம மபத நிஸ்நிஸ்நி
தநிநிஸ்ஸ்  ரிகஸ்ரிரிஸ்  தநிநிஸ்ஸ்
நிததநி தபபத பமநிமப

மப மபம கமக ஸரி கமக மபம கம - (2)


Note : Red marked second string நி2,
          Blue marked மேல்ஸ்தாயி
.