எங்கேயோ எதையோ
தொலைத்து
அதை
எதனிடலித்தோ
தேடி...
........
..........
............
.................

தேடி...தேடி
தெளிந்து 
வளர்கிறது புத்தி
இனி தேடல் வெளியில்லை-Image : Thx Google.