அணில் குட்டி : ஆமாம்மா ஓடியாங்க...ஓடியாங்க..... ஓடியாந்து வெள்ளத்தில் தொபுக்கடீர்னு குதிங்க.......அம்மணி  சங்கு ஊதிட்டு தான் முடிப்பாங்க.......


1. வீணையில் .. 

படம் : நீ பாதி நான் பாதி
பாடல் : ஸஸஸஸநி
ராகம் : பிலஹரி

Thx My Guru Madam : Saranya  
ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்நி  தஸ்நி  பநித  மதபமக
கப..த..ப(Silent)

பபதநிஸ்  ரி-க் ரி-க்  ஸ் - (2)
ஸ்ரிக்ம்க்  ரி-க்  ஸ்-ரி  த-ஸ் பதக
கப ..த...ப (Silent)

 (ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்நி )

க்க்க்க் க்க்க்க்
க்க்க்க் க்க்க்ரி ஸ்ரி

க்க்க்க் க்க்க்க்
க்க்க்க் க்க்க்ரி

நிநிநிநிநி நிநிநிநிநி நிநிநிநி நிதப
நிநிநிநிநி நிநிநிநிநி நிநிநிநி ஸ்ரிஸ்

நிநிநிநிநி நிநிநிநிநி நிநிநிநி நிதப
நிநிநிநிநி நிநிநிநிநி நிநிநிநி ஸ்ரிக்

க்ரிஸ் ரிரிரி ரிஸ்நி ததத பமக ககக
சரிகதப ரிஸ்ரிக்ஸ்
க்ரிஸ்நிதபமகக

கப ..த...ப(Silent)

 (ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்நி )

குறிப்பு : த2 , ரி2

_________ ######__________

2. சொல்லிட்டாளே இவ காதல....Thx : Male voice source : http://www.youtube.com/watch?v=HVwvpjY8-Jg


பீட்டர் தாத்ஸ் : For me, listening n singing often has a way of healing a situation. It gets the hurt out in the open into the light, out of the darkness.
.