வெள்ளை உடை தேவதைகள்..
நடுவில் நானும் ...

உணர்வுகள் ???
உடல் பஞ்சாக .......

பார்வைகள் சந்திக்கின்றன...
தேவதைகள் சிரிக்கிறார்கள்...
நானும் !

விடுபட்டு வந்தவர்கள்....
நானும் !
..